Arsen Amber S.C. Anna Arendarska, Szymon Arendarski
realizuje projekt dofinansowany z Funduszy
Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Działanie 3.3 Wsparcie
promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw, Poddziałanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w
promocji marek produktowych – Go to Brand.

 

Tytuł projektu: „Wzrost konkurencyjności firmy Arsen Amber S.C. poprzez udział w
międzynarodowych targach branży jubilerskiej w latach 2019-2020”.

Głównym celem projektu jest umiędzynarodowienie i zwiększenie konkurencyjności firmy poprzez
udział w międzynarodowych wydarzeniach targowych na terenie Europy oraz Chin a także w
wyjazdowej misji gospodarczej. Ponadto w ramach projektu wykorzystanie zostaną usługa doradcza
dotycząca strategii wejścia na rybek chiński oraz dodatkowe działania informacyjno-promocyjne, jako
elementy wpierające osiągnięcie zakładanych celów.

Firma oczekuje, że w wyniku realizacji projektu:

– umocni swoją pozycję i wizerunek na rynku jubilersko – bursztynniczym,
– rozszerzy działalność na perspektywicznych rynkach zagranicznych, 
– pozyska nowe kontakty handlowe oraz utrzyma relacje z dotychczasowymi klientami zagranicznymi,
– wdroży szereg działań informacyjno-promocyjnych skoncentrowanych na wyrobach sygnowanych
marką Arsen Amber,
– zwiększy swój potencjał eksportowy oraz konkurencyjność na rynkach międzynarodowych co
przyczyni się do wzrostu poziomu przychodów ze sprzedaży.
Sukces projektu przyczyni się również do promocji Marki Polskiej Gospodarki w branży jubilerskiej.

Okres realizacji projektu: 01.06.2019- 31.12.2020
Wartość projektu: 487 888,00 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 414 704,80 PLN

 

Arsen Amber S.C.
realizuje Projekt dofinansowany
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
pod tytułem
„Pomorski Broker Eksportowy.Kompleksowy system wspierania eksportu w województwie pomorskim”

Projekty w ramach dofinansowania:

China International Jewellery Fair w Pekinie w dniach 9-13 listopada 2017

Shenzhen International Jewellery Fair w Shenzhen w dniach 13-17 września 2018

Kwota dofinansowania z budżetu środków europejskich w wysokości 36 372,80 zł

 

Firma Arsen Amber S.C. z siedzibą w Straszynie korzysta ze wsparcia w postaci usług doradczych w ramach projektu „SPEKTRUM. Pomorski System Usług Doradczych” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

 

Umowa o powierzenie grantu nr UDG-SPE.01.2020/233

Celem projektu jest realizacja prorozwojowych usług doradczych przeciwdziałających negatywnym skutkom gospodarczym wynikających z pandemii Covid-19.

Wartość całkowita projektu: 31.672,50 zł

Wkład funduszy europejskich: 25.750,00 zł

Arsen Amber S.C.
realizuje Projekt dofinansowany
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
pod tytułem „Pomorski Broker Eksportowy.Kompleksowy system wspierania eksportu w województwie pomorskim”

Projekty w ramach dofinansowania:

Działanie nr 1 -The 1st China — CEEC Expo & International Consumer Goods Expo (CEEC Expo) 8-12 czerwca 2019 Ningbo

Działanie nr 2 – Amberif Gdańsk (03.2020)

Działanie nr 3 – Ambermart Gdańsk (08.2020)

Kwota dofinansowania z budżetu środków europejskich w wysokości 42 141,40 zł

Arsen Amber S.C.
realizuje Projekt dofinansowany
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
pod tytułem „Pomorski Broker Eksportowy. Kompleksowy system wspierania eksportu w województwie pomorskim”

Projekty w ramach dofinansowania:

China International Jewellery Fair w Pekinie w dniach 9-13 listopada 2017

Shenzhen International Jewellery Fair w Shenzhen w dniach 13-17 września 2018

Kwota dofinansowania z budżetu środków europejskich w wysokości 36 372,80 zł

 

Firma Arsen Amber S.C. z siedzibą w Straszynie korzysta ze wsparcia w postaci usług doradczych w ramach projektu „SPEKTRUM. Pomorski System Usług Doradczych” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

 

Umowa o powierzenie grantu nr UDG-SPE.01.2020/233

Celem projektu jest realizacja prorozwojowych usług doradczych przeciwdziałających negatywnym skutkom gospodarczym wynikających z pandemii Covid-19.

Wartość całkowita projektu: 31.672,50 zł

Wkład funduszy europejskich: 25.750,00 zł